Listen, God is Talking...

I Will Keep You Strong

Matagal na panahon na pinipilit mong makatakbo ng mabilis; ngunit palagi ka namang naiinis. Sa iyong pagkainis, lalo ka namang hindi makaalis.

Gusto mo bang malaman ang aking nakikita sa iyong ginagawa?
Para kang isang atletang laging napipilayan sa karera ng takbuhan; kaya lagi kang hindi makarating sa “Finish Line.” Sa linya ng takbuhan, kapag ikaw ay napipilayan, kailangan ka pang hanapan ng mag-aakay patungo sa iyong uupuan. Habang ikaw ay nakaupo at ang sakit ay nararamdaman, ang iyo namang mga kalaban ay patuloy na nag-uunahan upang makamtan ang tagumpay na iyong inaasam-asam.

Ganito ang nangyayari kapag ang lakas Ko ang hindi mo kinapitan. Kapag lakas mo lamang ang iyong sanggalan, para kang pilay na saklay lamang ang palaging umaalalay.
Bakit ka nagtitiyaga sa maling akala, gayung naririto naman Ako upang maging isang muog na hindi lang makakapitan kundi masasandalan magpakailanman.

Kapag pinili mo ako na iyong kakapitan, hindi lang paa mo ang magkakaroon ng kapangyarihan; kundi ang buo mong katauhan na siyang tatalo sa iyong mga kalaban sa anumang uri ng paligsahan o takbuhan. Tatandaan mo na sa Akin ay palagi kang panalo.

 

2 Samuel 22:2-4

“Si Yahweh ang aking tagapagligtas,
matibay na muog na aking sanggalang.

Ang Diyos ang bato na aking kanlungan,
aking kalasag at tanging kaligtasan.
Siya ang aking pananggalang,
sa mga marahas ay siya kong tanggulan.

 Kay Yahweh ako’y tumatawag,
sa mga kaaway ako’y kanyang inililigtas.
Purihin si Yahweh!”

 

( He said:  “The Lord is my rock, my fortress and my deliverer;
my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation.
He is my stronghold, my refuge and my savior—from violent men you save me.
I call to the Lord, who is worthy of praise,

and I am saved from my enemies.”)


 

Leave a Reply